(Một hộp là 60 cây nhang.

Loại này không cần dụng cụ.)